Balansa

Att balansa är att utöva sin förmåga att förena arbetsliv och övrigt liv. Varje dag prövas förmågan att balansa med ansvar för arbetet, barn, relationer, eget välbefinnande – livspusslet.

Varje dag prövas förmågan att balansa. Kanske som mest intensivt om vi lever med barn, men även andra förhållanden, relationer och ansvar påverkar arbetet. Tonåringar och föräldrar. En partners krävande och oregelbundna arbete, eller brist på arbete. Långa pendelavstånd och vattenläckor i huset. Flytt och separationer. Nya partners. Förtroendeuppdrag i föreningar. Listan kan göras lång över vad som kan vara ”det övriga livet”.

Knuffarna som får oss ur balans kan också komma från arbetslivet. Höga krav, många deadlines. Orderingång som ska mötas med befintliga resurser. Brist på arbete och varsel. Svårigheter att få ett arbetsschema att fungera. Kollegors sjukskrivning. Hot på arbetsplatsen. Oro som kommer ur känsla att inte räcka till. Otydligheter och inte minst arbetslivets ökade krav på̊ tillgänglighet och flexibilitet.

BALANSA är ett forskningsbaserat verktyg som inkluderar socialt samspel, samarbete och socialt stöd från chefer och kollegor för att utveckla ett arbetssätt och kultur som främjar möjligheten att förena arbetsliv och övrigt liv. BALANSA är ett konkret och systematiskt utvecklingsverktyg som kompletterar befintliga kvalitetssystem – hjälper till att upptäcka brister, föreslå åtgärder och prioriteringar, skapa goda rutiner, upprätthålla kompetens och erfarenhet. BALANSA kan med fördel användas i arbetet för att främja ”Organisatorisk och social arbetsmiljö” (AFS 2015:4)

BALANSA är baserat på Cecilia Nahnfeldt omfattande forskning som utmynnat i bl a underlag för systematisk kvalitetsutveckling till stöd för balansering av arbetsliv och övrigt liv.

BALANSA AB ägs av mig Catarina Thuning, och modellen utvecklas samt kvalitetssäkras kontinuerligt tillsammans med Cecilia Nahnfeldt.

Förväntat resultat av ett strukturerat arbete:

Utvecklas kompetens och förmåga att balansera arbetsliv och övrigt liv.
Förbättras dialogen mellan medarbetare samt mellan medarbetare och chef.
Ökar förståelsen vad gäller dilemman som kan uppstå i gränsen mellan arbetsliv och övrigt lividentifiera medarbetare som upplever svårighet att hitta balans mellan arbetsliv och övrigt liv.
Profilerar företaget som en modern och attraktiv arbetsgivare med hållbar arbetsmiljö.

Erbjudande

BALANSA Utveckling – Systematiskt utvecklingsarbete under ett år som utvecklar ledar- och medarbetarskap i dilemmat att hitta balans mellan arbetsliv och övrigt liv

BALANSA Basic – En workshop som ger insikt i dilemmat att hitta balans mellan arbetsliv och övrigt liv

BALANSA individuell coachning

BALANSA föreläsning