BALANSA – Vad och hur?

Vad är det och hur används BALANSA?

Vad är BALANSA?

BALANSA är en modell för att öka både organisationens, chefernas och medarbetarnas kompetens och förmåga att ”balansa”, dvs att balansera arbete och övrigt liv.

Modellen används för att på ett konkret och systematiskt vis utveckla ett arbetssätt och en kultur som främjar möjligheten att balansa. Med BALANSA lyfts svåra frågor kring utmanande situationer in strukturerat och medvetet på arbetsplatsen istället för att hålla dem utanför.

När man använder BALANSA berörs ledning, medarbetaransvar, arbetskultur, kommunikation, delaktighet, mandat, resursfördelning, ömsesidig respekt och omsorg om varandra.

Utvecklingen av BALANSA-modellen i sin helhet bygger på tre huvudinsatser:
– medvetandegöra kunskap
– casesamtal
– en struktur för ansvarsfördelning och dokumentation som gör den anpassningsbar till befintliga ledningssystem

Hur går det till?

Vi har workshops där vi använder casesamtal kring olika dilemman. Under ett casesamtal tränar arbetsgruppen strukturerat på att
– lyssna aktivt
– reflektera
– föra en dialog på ett respektfullt sätt
Här framkommer ofta olika synsätt på hur man kan uppleva och hantera en viss fråga i skärningspunkten mellan arbete och övrigt liv eller i en situation där arbetsuppgifter krockar.

Medarbetarna lär av varandras erfarenheter och värderingar och lär känna varandra på ett djupare plan, vilket skapar tillit som gör att man vågar öppna upp, visa omsorg om varandra och vågar be om hjälp när dilemman uppstår i ens liv.

Casesamtalen är uppbyggda på fem forskningskriterier; relevanskriterium, etiskt fokus, kommunikativt kriterium, pedagogiskt kriterium, generaliseringskriterium.

Modellen kan även innehålla en nulägesmätning innan processen sätts igång och en ny lägesmätning efter att ett antal workshops har genomförts.

Målet är att utveckla medarbetarnas kompetens och förmåga att ”balansa”.